Tomasz Tomczyk - Programista PHP, Kraków - Strona główna > php, programowanie > PHP 5.3 – część pierwsza: przestrzenie nazw (namespace)

PHP 5.3 – część pierwsza: przestrzenie nazw (namespace)

Czerwiec 1st, 2011

Wprawdzie php 5.3 nie jest już nowością to jednak napiszę o paru nowościach znajdujących się w tym wydaniu. Na pierwszy ogień pójdą przestrzenie nazw. Jest to chyba największa nowość wprowadzona w php 5.3. Dzięki ich zastosowaniu możemy się cieszyć bardziej przejrzystym, zhermetyzowanym i „czyszczym” kodem. Niestety mimo że php 5.3 żyje już od dłuższego czasu to jednak z moich doświadczeń wynika, że bardzo mało osób korzysta z przestrzeni nazw.

Warto zauważyć, że w tej chwili przestrzeni nazw możemy używać tylko w połączeniu z klasami, funkcjami i stałymi.

Przedsmak

Przykładowy kod bez użycia „namespaces”

 function Blog_getpost() {

 }
 class Blog_User {

 }
 define('BLOG_CONST_VAR', '');

 Blog_getpost();
 new Blog_User();
 BLOG_CONST_VAR;

Z użyciem „namespaces”

 namespace Blog;

 function getpost() {

 }
 class User {

 }
 const CONST_VAR = '';

 use Blog;
 getpost();
 new User();
 CONST_VAR;

Prawda, że wyglada lepiej 🙂 ?
Od razu widać że pozbywamy się zbędnych prefixów do stałych, funkcji, klas.

Musimy jednak uważać gdzie definiujemy przestrzeń nazw.

 $a = 1;
 namespace ns;

Powyższy kod wygeneruje nam błąd. Problem tkwi w fakcie, że nie użyliśmy słowa kluczowego namespace na samym początku pliku. Jeśli chcemy zdefiniować w jakimś pliku przestrzeń nazw to jej definicja musi się znajdować na początku pliku. Pozostały kod umieszczamy poniżej definicji.

Prawidłowy kod.

 namespace ns;
 $a = 1;

Deklaracja kilku przestrzeni nazw w jednym pliku

Możemy tego dokonać na dwa różne sposoby.

Pierwszy (deklaracja blokowa):

namespace LIB;
    const CONST_ONE = 1;
    function funcOne() {}
    class ClassOne {}
    $b = new ClassOne();

namespace LIB_OUTER;
    const CONST_ONE = 2;
    function funcOne() {}
    class ClassOne {}
    $a = new ClassOne();

    // LIB\ClassOne
    echo get_class($b);
    // LIB_OUTER\ClassTwo
    echo get_class($a);

Drugi rekomendowany sposób (deklaracja klamrowa):

 namespace LIB {
  const CONST_ONE = 1;
  function funcOne() {}
  class ClassOne {}
 }

 namespace LIB_OUTER {
  const CONST_ONE = 1;
  function funcOne() {}
  class ClassOne {}
 }

Istnieje możliwość połączenia kodu umieszczonego przestrzeni globalnej z kodem umieszczonym w zdefiniowanej przestrzeni nazw. W tym przypadku można użyć tylko notacji klamrowej.

 declare(encoding='UTF-8');
 namespace LIB {
  const CONST_ONE = 1;
  function funcOne() {
   echo 'lib';
  }
  class ClassOne {}
 }

 namespace {
  // global
  function funcOne() {
   echo 'global';
  }
  // użycie funkcji z przstrzeni globalnej
  funcOne();
  // użycie funkcji z przestrzenie LIB
  LIB\funcOne();
 }

Cały kod php’a musi być zamknięty pomiędzy klamrami, jedyny wyjątek (patrz linia 1) to użycie declare

Trzeba zaznaczyć, że definiowanie wielu przestrzeni nazw w jednym pliku jest mocno niezalecane i raczej nieczytelne. Głównie przydaje się w momencie gdy chcemy połączyć wiele skryptów php w jeden plik w celu przyśpieszenie działania serwisu.

Podprzestrzenie nazw (sub-namespaces)

Istnieje możliwość definiowania wielu pod poziomów przestrzeni nazw w danej przestrzeni. Może i brzmi to skomplikowanie ale prosty przykład rozjaśni sprawę.

 namespace Project\Lib\Level {
  const CONST_ONE = 1;
  function funcOne() {
   echo 'lib';
  }
  class ClassOne {}
 }

 namespace {
  // utworzenie obiektu ClassOne z przstrzenie Project\Lib\Level w przestrzeni globalnej
  $oClassOne = new Project\Lib\Level\ClassOne();

  // Project\Lib\Level\ClassOne Object ( )
  print_r($oClassOne);
 }

Hierarchia przestrzeni nazw

Przykład pierwszy – prosty.

 namespace foo;
  function strlen($string) {
   // wywołanie funkcji z przestrzeni globalnej
   return \strlen($string) * 2;
  }

 // 8 - nadal jesteśmy w przestrzenie foo, więc wywołujemy funkcje z przestrzeni foo
 echo strlen("test");

 // 8 - alternatywny sposób odwołania się do funkcji z przestrzeni foo
 echo \foo\strlen("test");

 // 4 - wywołanie funkcji z przestrzeni globalnej
 echo \strlen("test");

Przykład drugi.

Zanim przejdziemy do kodu musimy zaznajomić się z paroma ważnymi definicjami z manuala.
Do przestrzeni nazw możemy odwoływać sie przy pomocy „identyfikatorów” (piszę w cudzysłowiu ponieważ brakuje mi dobrego polskiego odpowiednika). Poniżej to co znajduje się w manualu, zostawiam w wersji oryginalnej ponieważ wydaje mi się ona bardziej zrozumiała, niż ewentualnie przetłumaczona na język polski.

Unqualified name
  This is an identifier without a namespace separator, such as Foo

Qualified name
  This is an identifier with a namespace separator, such as Foo\Bar

Fully qualified name
  This is an identifier with a namespace separator that begins with a namespace separator,
  such as \Foo\Bar. namespace\Foo is also a fully qualified name.

Można się w tym wszystkim dopatrzeć pewnej analogii ze sposobami inkludowania plików do skryptu, więc przyjąłem dla potrzeb tego wpisu trochę uproszczone nazewnictwo.
Unqualified name – odwołanie do bieżącej przestrzeni nazw
Qualified name – odwołanie relatywne do przestrzeni nazw względem bieżącej przestrzeni nazw
Fully qualified name – odwołanie absolutne do przestrzeni nazw przy pomocy jej pełnej ścieżki

Pamiętajcie, że to nie jest oficjalne nazewnictwo 🙂
Poniżej przykłady.

Plik: subnamespace.php

 namespace Project\Lib\subnamespace;

  const CONST_ONE = 1;
  function funcOne() {
   echo 'subnamespace';
  }
  class ClassOne {
   static function staticMethod() {}
  }

Plik: namespace.php

 namespace Project\Lib;
  include 'subnamespace.php';

  const CONST_ONE = 2;
  function funcOne() {
   echo 'subnamespace';
  }
  class ClassOne {
   static function staticMethod() {}
  }

  /* Sposoby odwołania się do danych przestrzeni nazw */

  // poprzez nazwę funkcji/klasy/stałej - w kontekscie aktualnej przrestrzeni nazw

  funcOne();          // wywołanie funkcji Project\Lib\funcOne
  ClassOne::staticMethod();      // wywołanie statycznej metody staticMethod z klasy Project\Lib\ClassOne
  echo CONST_ONE;        // użycie stałej Project\Lib\CONST_ONE

  // relatywnie względem przstrzeni w której się aktualnie znajdujemy
  subnamespace\funcOne();      // wywołanie funkcji Project\Lib\subnamespace\funcOne
  subnamespace\ClassOne::staticMethod();   // wywołanie statycznej metody staticMethod z klasy Project\Lib\subnamespace\ClassOne,
  echo subnamespace\CONST_ONE;     // użycie stałej Project\Lib\subnamespace\CONST_ONE

  // absolutne względem globalnej przestrzeni nazw
  \Project\Lib\funcOne();      // wywołanie funkcji Project\Lib\funcOne
  \Project\Lib\ClassOne::staticMethod();   // wywołanie statycznej metody staticMethod z klasy Project\Lib\ClassOne
  echo \Project\Lib\CONST_ONE;     // użycie stałej Project\Lib\CONST_ONE

  // analogicznie
  \Project\Lib\subnamespace\funcOne();      // wywołanie funkcji Project\Lib\subnamespace\funcOne
  \Project\Lib\subnamespace\ClassOne::staticMethod();  // wywołanie statycznej metody staticMethod z klasy Project\Lib\subnamespace\ClassOne,
  \Project\Lib\echo subnamespace\CONST_ONE;     // użycie stałej Project\Lib\subnamespace\CONST_ONE

Czyli podsumowując najpierw dana funkcja/klasa/stała jest wyszukiwana w przestrzeni do której się w danej chwili odwołujemy. Jeśli nie uda się jej znaleźć to przeszukana zostaje przestrzeń globalna.

Nadpisanie działania natywnej funkcji php raczej nie jest dobrym pomysłem, z czasem może to prowadzić do komplikacji. Funkcję strlen zastosowałem tylko w celach przykładowych.

Przestrzenie nazw i autoloading

Musimy uważać w przypadku gdy ładowanie klas chcemy zrealizować za pomocą funkcji __autoload(), ponieważ w naszym kodzie mogą istnieć klasy o tych samych nazwach, zdefiniowane w różnych przestrzeniach nazw. W rozwiązaniu tego problemu pomaga nam fakt, że do funkcji __autoload() zostaje przekazana pełna informacja o klasie, czyli jej nazwa razem z informacją o przestrzeni w której klasa istnieje.

 function __autoload($var) {
  var_dump($var);    // LIB/ClassOne - dla poniższego przypadku
 }

 /*
 Kod znajdujący się w jakimś innym pliku

 namespace LIB;
  class ClassOne {}
  new ClassOne();
 */

Warto wiedzieć również o poniższych faktach:
__autoload zostanie wywołany tylko wtedy gdy klasa nie istnieje w zadanej przestrzeni nazw oraz w przestrzeni globalnej (global scope)
__autoload zadeklarowane wewnątrz jakiejkolwiek przestrzeni nazw nie zostanie wywołany

Importowanie przestrzeni i aliasy

Aliasy można przypisywać do:

 • nazwy klasy (class name)
 • nazwy interfejsu (interface name)
 • nazwy przestrzeni (namespace name)

Nie są obsługiwane aliasy do nazw funkcji oraz stałych

Do tworzenia aliasów używamy słowa kluczowego use

Przykład.
Zakładamy że gdzieś już mamy podefiniowane przestrzenie nazw:
– Project\Lib\ns1
w przestrzeni istnieje klasa ClassOne
– Project\Lib\ns2

 namespace nsNew;

 use Project\Lib\ns1 as ns1Alias;    // zaimportowanie przestrzeni nazw oraz utworzenie aliasu o nazwie ns1Alias
 use Project\Lib\ns2;       // działa tak samo jak: use Project\Lib\ns2 as ns2

 use Project\Lib\ns1\ClassOne as Ns1_ClassOne; // utworzenie aliasu do klasy ClassOne znajdującej sie w przestrzeni Project\Lib\ns1
 use ArrayObject;        // zaimportowanie globalnej klasy, działa tak samo jak: use ArrayObject as ArrayObject

 $obj = new Ns1_ClassOne();      // utworzenie obiektu klasy Project\Lib\ns1\ClassOne
 $oArrayObject = new ArrayObject(array(1));  // utworzenie obiektu globalnej klasy ArrayObject, jesli wczesniej nie użylibyśmy 'use ArrayObject'
             // to utworzylibyśmy obiekt klasy nsNew\ArrayObject

Przy importowaniu przestrzeni musimy używać jej pełnej (absolutnej) nazwy. Użycie nazwy poprzez relatywne odwołanie nie zadziała.

Możemy również w jednym poleceniu importować kilka przestrzeni nazw

  use Project\Lib\ns1\ClassOne as Ns1_ClassOne, Project\Lib\ns2;

 $obj = new Ns1_ClassOne();  // utworzenie obiektu klasy Project\Lib\ns1\ClassOne
 ns2\subns\funcOne();    // wywołanie funkcji Project\Lib\ns2\subns\funcOne

Warto zaznaczyć, że importowanie odbywa się w trakcie kompilacji, tak więc nie wpływa to na dynamiczne ładowanie klas, funkcji, stałych.

Dopuszczalne jest użycie słowa ‚use’ w przestrzeni globalnej jak również wewnątrz innych przestrzeni, ale użycie go wewnątrz przestrzeni nazw danej klasy czy funkcji jest już zabronione.

 namespace DB;

 class MyDb {
  use DB\MySQL;  // takie użycie jest zabronione
  ...
 }

 function executeQuery() {
  use DB\MySQL;  // takie również
  ...
 }

Ciekawostki

Pobranie nazwy aktualnej przestrzeni: __NAMESPACE__

 

echo __NAMESPACE__;   // zwróci pustego stringa

 

namespace Project\Lib;
echo __NAMESPACE__;   // Project\Lib

Przestrzenie nazw nie przeszkadzają w dynamicznym tworzeniu obiektów.

 $className = 'ClassOne';
 $oClassName = new $className;
 echo get_class($oClassName);  // 'ClassOne'

 $className = 'Lib\ClassOne';
 $oClassName = new $className;
 echo get_class($oClassName);  // 'Lib\ClassOne'

Reguły

Analizując powyższy tekst możemy zauważyć, że z czasem można się pogubić w mnogości odwołań do funkcji/klas/stałych w zależności od tego gdzie się aktualnie znajdujemy. Poniższe reguły powinny pomóc nam zrozumiec jak działają wywołania przestrzeni nazw.

Reguła 1
Wywołanie absolutnej (pełnej) scieżki funkcji, klasy lub stałej jest wiązane w czasie kompilacji.
Przykładowo wywołanie „new \A\B” zostanie powiązane z klasą „A\B”

Reguła 2
Wszystkie pozostałe nazwy przestrzeni są zamieniane na absolutne nazwy przestrzeni podczas komplacji z uwzględnieniem regół importów
Przykładowo, jeśli przestrzeń A\B\C jest importowana pod nazwą C, to wywołanie C\D\e() jest zamieniane na A\B\C\D\e()

Reguła 3
Wewnątrz przestrzeni, wszystkie relatywne nazy przestrzeni, są wiązane zgodnie z regułami importu, ale dodatkowo zostają poprzedzone nazwą bierzącej przestrzni
Przykładowo, jeśli wywołujemy C\D\e(), które jest wykonywane w przestrzni A\B, to zostanie to powiązane z A\B\C\D\e()

Reguła 4
Wszystkie nazwy przestrzeni nie zawierające separatora przestrzeni „\” podczas kompilacji są wiązane z bierzącą regułą importu (jest to przypadek gdy tworzymy krótki alias dla przestrzeni)
Przykładowo, jeśli przestrzeń A\B\C jest zaimportowana pod nazwą C, new C() jest wiązane do postaci A\B\C()

Reguła 5
Wewnątrz przestrzeni (przykładowo A\B), wywołujemy funkcje (unqualified functions) to jest ona wiązana w czasie rzeczywistym (run-time).
Sposoby wiązania.
1. szukana jest funkcja w bierzącej przestrzeni A\B\foo()
2. próbuje znaleźć i wywołać globalną funkcje foo()

Reguła 6
Wewnątrz przestrzeni (przykładowo A\B), wywołanie klasy poprzez nazwę (unqualified class) lub relatywną nazwę (qualified name) jest wiązane w czasie rzeczywisnym.
Poniżej mamy przykład jak wywołanie klasy new C() lub new D\E() jest wiązane.
Dla new C():
1. wyszukujemy klasy w bierzącej przestrzeni nazw A\B\C
2. prubujemy załadować klase A\B\C
Dla wywołania D\E():
1. wyszukujemy klasy poprzedzonej nazwą bierzącej przestrzeni: A\B\D\E
2. prubujemy załadować klasę A\B\D\E

Reguła 7
Aby odwołać sie do klasy znajdujacej się w przestrzeni globalnej np C, musimy użyć pełnej ścieżki czyli new \C()

Poniższa lista kombinacji. Na pewno nie wysyca ona wszystkich możliwości, ale myślę że będzie pomocna.

 

namespace A;
  use B\D, C\E as F;

  /**** WYWOŁANIE FUNKCJI ****/

// najpierw próbuje wywołać funkcje "foo" zdefiniowaną w przestrzeni "A" 	
//jeśli jęj nie znajdzie to próbuje wywołac funkcje "foo" z przestrzenie globalnej
  foo();   
	
// wywołanie funkcji "foo" z przestrzenie globalnej
  \foo();   
	
// wywołanie funkcji "foo" zdefinowanej w przestrzeni "A\my"	
  my\foo();  
	
// najpier próbuje wywołać "F" zdefinowaną w przestrzeni "A" 	
// a następnie wywołać funkcje "F" z globalnej przestrzeni
  F();    
				

  /**** KLASY ****/

// utworzenie obiektu klasy "B" zdefiniowanej w przestrzeni "A", 
// jeśli klasa nie została znaleziona próbuje załadować klasę "A\B"
  new B(); 
	
// dzięki importowi tworzy obiekt klasy "D" zdefiniowany w przestrzeni "B", 
// jeśli klasa nie została znaleziona próbuje załadować klasę "B\D"	
  new D(); 
	
// dzięki importowi tworzy obiekt klasy "E" zdefiniowany w przestrzeni "C", 	
// jeśli klasa nie została znaleziona próbuje załadować klasę "C\E"
  new F();  
	
// tworzy obiekt klasy "B" zdefiniowany w globalnej przestrzeni,		
// jeśli klasa nie została znaleziona próbuje załadować klasę "B"
  new \B();  
	
// tworzy obiekt klasy "D" zdefiniowany w globalnej przestrzeni, 		
// jeśli klasa nie została znaleziona próbuje załadować klasę "D"
  new \D();  
	
// tworzy obiekt klasy "F" zdefiniowany w globalnej przestrzeni,		
// jeśli klasa nie została znaleziona próbuje załadować klasę "F"
  new \F();  
		

  /**** METODY STATYCZNE, PRZESTRZENIE NAZW, FUNKCJE Z INNYCH PRZESTRZENI NAZW ****/

// wywołanie funkcji "foo" z przestrzeni "A\B"	
  B\foo();  
	
// wywołanie motody "foo" klasy "B" zdefiniowanej w przestrzeni "A", 
// jeśli klasa "A\B" nie została znaleziona próbuje załadować klasę "A\B"
  B::foo();  
	
// dzięki importowi wywołuje metodę "foo" klasy "D" zdefiniowanej w przestrzeni "B", 
// jeśli klasa "B\D" nie została znaleziona próbuje załadować klasę "B\D"
  D::foo();  
	
 // wywołąnie funkcji "foo" z przestrzeni "B"
  \B\foo(); 
	
// wywołąnie metody calls "foo" klasy "B" z globalnej przestrzeni, 	
// jeśli klasa "B" nie została znaleziona próbuje załadować klasę "B"
  \B::foo(); 
				

  /**** METODY STATYCZNIE, PRZESTRZENIE, FUNKCJE Z BIERZĄCEJ PRZESTRZENI ****/

// wywołanie metody "foo" klasy "B" z przestrzeni "A\A", 
// jeśli klasa "A\A\B" nie została znaleziona próbuje załadować klasę "A\A\B"
  A\B::foo(); 
	
// wywołanie metody "foo" klasy "B" z przestrzeni "A", 
// jeśli klasa "A\B" nie została znaleziona próbuje załadować klasę "A\B"
  \A\B::foo();
	

I to by było wszystko z mojej strony wszystko chodzi o namespace w php 5.3 🙂
Miłej lektury.

 1. kubaw
  Czerwiec 1st, 2011 at 12:00 | #1

  Brawo 🙂 A juz myslalem ze sie nigdy nei doczekamy 🙂

 2. Czerwiec 1st, 2011 at 13:10 | #2

  Świetny artykuł. Rzeczowy i praktyczny.
  No i oczywiście proszę o więcej 🙂

 3. kubaw
  Sierpień 5th, 2011 at 16:26 | #3

  Kiedy możemy się spodziewać kolejnych części? Może o nowościach z php 5.4?

 4. Sierpień 11th, 2011 at 08:05 | #4

  Hmm … jak napiszę, że już niedługo to nawet mi wydaje się to śmieszne 😉
  Tematem będzie zapewne ciąg dalszy PHP 5.3.
  Jeśli chodzi o PHP 5.4 to tak naprawdę jest jeszcze dużo niewiadomych co finalnie znajdzie się w tym wydaniu. Część propozycji wydaje się interesująca, część już można samemu przetestować jak chociażby wbudowany serwer. Pomysł tematu fajny, dodam do TODO. Może wyrobię się przed wydaniem PHP 5.8 😛

 5. astosenue
  Grudzień 8th, 2011 at 17:35 | #5

  Dzieki za ciekawe informacje

Komentarze są zamknięte